رکورد شنای ۴ در ۱۰۰ متر زنان المپیک شکسته شد.
به گزارش خبرگزاری ایپنا ، در رقابت های شنای زنان و در اولین روز المپیک ۲۰۱۶ ریو شناگر استرالیایی موفق شد رکورد المپیک را به نام خود ثبت کند.
در رقابت های شنای ۴ در ۱۰۰ متر المپیک تیم ملی استرالیا در مرحله مقدماتی رکورد ۲:۳۲٫۳۹ رابرجای گذاشت و رکورددار المپیک در این ماده شد.
دو خواهر به نام های برونته کمپل و کت کمپل و دو شناگر دیگر بریتنی و ویلسون در تیم ملی استرالیا حضور داشتند.