22-4

شطرنجبازان نوجوان ایران بدون شکست در صدر رقابت شطرنج تیمی آسیا ایستادند