با تشخیص مسئولین فدراسیون و کادرفنی تیم ملی کشورمان نوروزیان در مسابقات
درازکش امروز حضور ندارد
.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، با توجه به قوانین بازیهای المپیک
هر ورزشکار رشته تیراندازی این رشته فقط در دو ماده می‌تواند شرکت کند که با تشخیص
مسئولین فدراسیون و کادرفنی تیم ملی کشورمان نوروزیان در مسابقات دراز کش امروز حضور
ندارد
.
در برنامه اولیه منتشر شده بازیهای المپیک ٢٠١٦ ریودوژانیرو نام پوریا نوروزیان نماینده
تیراندازی کشورمان در سه ماده تفنگ بادی ١٠ متر، دراز کش و سه وضعیت گنجانده شده بود
که با توجه به قانون بازیها در این رشته هر ورزشکار فقط می تواند در ٢ ماده حضور یاید
.

بنابر این با توجه به حضور نوروزیان در مسابقات تفنگ بازی ۱۰ متر، با تشخیص
کادرفنی وی در مسابقات دراز کش حضور نیافت و روز یکشنبه در سه وضعیت به مصاف حریفان
خود می رود.