جنس آنها باید مطابق قوانین FINA باشد

جنس آنها باید مطابق قوانین FINA باشد