بانوان بیش از اقشار دیگر جامعه می توانند فرهنگ غنیورزش همگانی را ارتقاء دهند.به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ کمیسیون فرهنگی-ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل ورزشی با حضور مسئولان ورزش های همگانی و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین برگزار شد.فاطمه اشدری رئیس کمسیون فرهنگی-ورزشی با اشاره به مصوبات کمیسیون متبوع خود اظهارداشت: افزایش امکانات جاده سلامت، تهیه مکانی مناسب در بوستان های مختلف برای تحقق ورزش همگانی با نگاه ویژه تر به حضور بانوان، اختصاص فیکسچر در سطح پارک ها با موضوعیت تحقق برنامه های ورزشی-سلامتی، حمایت از مربیان حق الساعتی و توسعه ورزش همگانی در مناطق منفصل شهری و بافت تاریخی و فرسوده ورزش را از اهم مصوبات این جلسه عنوان کرد