به گزارش خبرگزاری ایپنا، راه اندازی بوکس بانوان اگرچه اولویت فدراسیون بوکس نیست اما با توجه به علاقه مندی قشر زیادی از زنان ورزشکار به فعالیت رسمی و قانونی در این بخش یکی از دغدغه های این فدراسیون ورزشی است.

بوکس که هنوز در بخش مردان خود به توفیق خوبی دست پیدا نکرده و با وجود شانس ۱۰ سهمیه المپیک تنها یک نماینده در المپیک ریو داشته است حدود ۵ ماه پیش نامه ای به معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان برای راه اندازی بوکس بانوان ارسال کرده است. نامه ای که البته هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

فدراسیون بوکس در تلاش بود تا این رشته را از طریق ورزش شهرداری راه اندازی کند تا واکنشی از وزارت ورزش و جوانان ببیند. واکنشی که حداقل تا امروز دیده نشده و بوکس بانوان همچنان گوشه رینگ باقی مانده است.

در حالی که بسیاری از رشته های رزمی موفقیت های زیادی در بخش بانوان داشته اند بوکس نیز می تواند در صورت راه اندازی و فعالیت بخشی از خلا بوکس مردان را که این روزها خاموش و در سکون است جبران کند. اتفاقی که هنوز باید منتظر حرکتی از وزارت ورزش و جوانان در این خصوص باشیم.