36-5

تنها بانوان به یونیورسیاد زمستانی اعزام می‌شوند