14-20

شیرتری: قرارداد سفید امضا با توافق ۲۰ میلیونی را، ۱۴ میلیون پرداخت کردند/ لازم باشد، شکایت می‌کنیم