ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان وزارت ورزش ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻮاﺷﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان در ورزﺷﮕﺎهھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاھم ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ورزﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﺎﻧﻮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﮫﯿﺎ ﺷﻮد. ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر در ورزﺷﮕﺎهھﺎ در ﺷﺄن ھﯿﭻ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ در وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن در ﭘﯽ اﯾﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ورزﺷﮕﺎهھﺎ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﻓﻀﺎھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ – ورزﺷﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.»
ﻣﺤﻤﺪی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ در ورزﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﺎ ﭼﮫﺮه و ﻟﺒﺎس ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ: «ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ھﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد.»