رﻗﺎﺑﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد. در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺮﯾﻢ وطﻦﭘﺮﺳﺖ، ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺮاﻧﯽ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ھﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﺑﺎﻧﻮان در ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﺘﻨﺎوﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ، ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﺰوم اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ورزش در ﭘﺮرﻧﮓ و ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﻮان در رﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ، دو ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﺧﺎﻧﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ھﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ روی ﮐﺎر آﻧﮫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ؛ در واﻗﻊ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﺑﺎﻧﻮان را از وزارت ورزش ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﺑﺎﻧﻮان در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ.»
او درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا از ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﮐﺮاس، اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺴﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﮐﺮاس وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﺪا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﺑﺎﻧﻮان را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ. ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری رﯾﺲ، ﺗﻤﮫﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺴﺖ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﮫﯿﺎ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻏﺎز رﺳﻤﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری رﯾﺲ ﺑﻪ اﻣﺴﺎل ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ ﮐﻪ از ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ.»