به گزارش خبرگزاری ایپنا بعد از برگزاری کنگره فنیفدراسیون وزنه برداری نفرات اصلی هر کشور مشخص می‌شوند. ایران در لیست ۱۰ وزنه بردار دارد.

رکورد ورودی وزنه برداران ایران در لیست اولیه به شرح زیر است:

دسته ۶۹ کیلوگرم:
مجید عسگری با رکورد ورودی ۳۱۰ کیلوگرم

دسته ۸۵ کیلوگرم:
کیانوش رستمی با رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم
علی میری با رکورد ورودی ۳۶۱ کیلوگرم

دسته ۹۴ کیلوگرم:
سهراب مرادی با رکورد ورودی ۴۱۳ کیلوگرم
ایوب موسوی با رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم

دسته ۱۰۵ کیلوگرم:
علی هاشمی با رکورد ورودی ۴۰۱ کیلوگرم
علیرضا سلیمانی با رکورد ورودی ۴۰۱ کیلوگرم

دسته ۱۰۵+ کیلوگرم:
بهداد سلیمی با رکورد ورودی ۴۴۰ کیلوگرم
سعید علی حسینی با رکورد ورودی ۴۴۰ کیلوگرم
همایون تیموری با رکورد ورودی ۴۳۰ کیلوگرم