17-20

بیرالوند، داودی و لطفی طلایی شدند، اورامه برنزی/ ایران نایب قهرمان شد