در خصوص وضعیت مصدومیت ملی پوش

در خصوص وضعیت مصدومیت ملی پوش