21-12

موئدی روز طلایی وزنه برداری ایران را باقهرمانی تکمیل کرد