بانوان کاراته کا در مسابقات انتخابی
پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان در تهران برگزار می شود.
 رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته بانوان ۱۷ تا ۲۱ بهمن در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار می شود.
پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان برای حضور در بازیهای همبستگی اسلامی برگزار خواهد شد و همه کاراته کاهای مدعی باید در این مرحله از مسابقات انتخابی شرکت کنند.
با توجه به مشخص نبودن وضعیت کادر فنی تیم ملی کاراته بانوان، قرار است برخی مربیان در قالب کمیته فنی در مسابقات انتخابی بانوان حضور داشته باشد.