به گزارش خبرگزاري ورز ایران (ایپنا) ، درمسابقات کشتي فرنگي امروز در ۵۹ کيلوگرم حميد سوريان  قهرمان المپيک لندن دور نخست با شينوبو اوتاي ژاپني رودررو مي شود که در يکي از مراحل کسب سهميه در قزاقستان، مسابقه را به او واگذار کرده بود. سوريان در صورت پيروزي بر حريف ژاپني با برنده آلمات کبيسبايف قزاق و ابراگيم لابازانوف روس مصاف خواهد داد.
در وزن ۷۵ کيلو سعيد عبدولي، پس از يک دور استراحت، دور دوم با مارک مادسن دانمارکي نايب قهرمان جهان روبرو مي‌ شود.