چهارمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان- اصفهان

چهارمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان- اصفهان