به گزارش خبرگزاری ایپنا با استناد به مفاد بخش “د” آیین نامه “نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی کشتی کشور” اسماعیل پلوئی” به عنوان سرپرست تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب شد.