41-6

قهرمانی زودهنگام ایران در مسابقات جهانی کشتی پهلوانی