اﻣﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﭼﮫﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. ﺣﻤﯿﺪﺑﻨﯽﺗﻤﯿﻢ، اﺣﺪ ﭘﺎزاج، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﻮﭘﭽﯽ، ﻋﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی، ﻋﺒﺪا… ﭼﻤﻦﮔﻠﯽ، رﺳﻮل ﺧﺎدم، اﻣﯿﻦ رﺷﯿﺪﻟﻤﯿﺮ و ﻧﻘﯽﮐﻼﻧﺘﺮی ٨ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رﻗﺎﺑﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺎدم و ﻋﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ھﺮ ﯾﮏ از دو طﺮف را در ﯾﮏ ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو ﻗﺮار داد، ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺎدم از ھﺮ ﻧﻈﺮ از ﻋﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺘﺮی دارد و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ دو ﭘﮫﻠﻮان در دوران ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ردای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺎی ﺧﺎدم ھﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ اﻣﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﮫﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد. ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﮐﺮﺳﯽ رﯾﺎﺳﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪراﺳﯿﻮنھﺎی ورزﺷﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻊ و
ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﻧﺎم رﯾﯿﺲ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن درﺑﺎره ﻓﺮد ﭘﯿﺮوز ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﺴﺮی از اﺗﻔﺎﻗﺎت و اﺣﺘﻤﺎﻻت
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻓﺮد ﺑﺮﻧﺪه را از ﻗﺒﻞ ﺣﺪس زد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﺗﻔﺎﻗﺎت و اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد رﺳﻮل ﺧﺎدم ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺨﻮاھﺪ رﯾﯿﺲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ او ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻓﺮدی رای ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺎدم روی او ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻣﺮوز ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ ﻋﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از او ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﺧﺎدم ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺣﺮفھﺎﯾﯽ را ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون از ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮﺳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻋﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ رﺳﻮل ﺧﺎدم در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در دوران ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﭘﮫﻠﻮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺬاب و ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ از ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻟﺬت ﺑﺮدﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺎی رﺳﻮل ﺧﺎدم ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺮادھﺎ و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او وارد اﺳﺖ، ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﻋﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ھﺮ آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﭙﺮدازد. ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد اﻣﺎرﺳول«ﺧﺎدم» ﮐﺷﺗﯽ ﻣﺎﻧد .

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان و دﻟﺴﻮزان ورزش ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد اوﺿﺎع ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ھﻢ ﻧﺸﻮد؟ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ھﻢ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺧﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی و طﺒﻖ روال ﭘﯿﺶ ﻧﺮود.
ﻋﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺳﻮل ﺧﺎدم داﺷﺖ، ﺣﺮفھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ زد. در واﻗﻊ او در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از ﻏﺮق ﺷﺪن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ، دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ، ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺖ. دو ﺷﻐﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ و ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪن رﯾﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺮﮔﺰاری زﻣﺎن ﻣﺠﻤﻊ ھﻤﻪ از ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ روزھﺎ اﻧﺠﺎم داد اﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ او اﻣﺮوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه، رای ﺑﺨﻮاھﺪ!
ﺟﺪﯾﺪی در ﺣﺎﻟﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻪ رای آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز دارد، ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ ھﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اظﮫﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش درﺑﺎره ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده، ﺗﮑﻠﯿﻒ رﯾﺎﺳﺘﺶ در ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ از ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ در آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ آﻏﺎز و رﯾﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﭼﮫﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ رﯾﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزیھﺎی ۲۰۲۰ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺗﯿﻢ ﺧﻮﺑﯽ را ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر ورزش اﯾﺮان در ﻣﺪال آوری را ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸﺪ.