38-7

کشتی بین‌المللی جام الروسا/ روسیه؛ نمایندگان ایران سوم و چهارم شدند