به گزارش ایپنا و به نقل از سایت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران؛ در جريان نشست شوراي روابط عمومي ورزش تهران، مشاور مديركل و مدير روابط عمومي از ظرفيت رسانه اي روابط عمومي هاي حوزه و شهرستان ها براي حضور ۱۱ المپين تهراني در المپيك ريو۲۰۱۶ خبر داد.


در اين جلسه پيام نظر با اشاره به اقدامات زير ساختي توسعه روابط عمومي در اداره كل و فرآيند توليد بيش از۷۶۰۰ خبر در سال۹۴ گفت: اين ميزان خبر كه ۴۰ خبر ملي در حوزه جوانان و ۳۱۲ خبر ورزشي در سطح ملي منعكس شده در كنار۴۲۰ خبر جوانان و ۱۶۰۰ خبر ورزشي در سطح استان بيانگر تلاش و توسعه روابط عمومي ورزش در پايتخت كشور است که موجب كسب عناوين برتر از سوي وزارت و استانداري براي اولين بار شد. وي با اشاره به حمايت هاي گل محمدي مدیرکل و تشكيل شورا با اهداف مشخص گفت: حضور المپيكي هاي تهران در بزرگترين آوردگاه ورزش جهان، حاصل برآيند تلاش تمامي لايه هاي مديريتي ورزش تهران در حوزه ها و هيئت هاست كه موجب شده ۱۱ ورزشكار در سطح ملي معرفي و موفق به كسب سهيمه شوند. بر اين اساس وظيفه ذاتي اداره كل حمايت و معرفي اين ورزشكاران است.

نظر استفاده از ظرفيت سايت هاي ۱۹حوزه و شهرستان و ۷ هيئت ورزشي المپیکی را براي اين منظور در دستور كار روابط عمومي ها قرار داد و گفت: فعاليت هاي ابتكاري حوزه خبر و روابط عمومي مي تواند در ايجاد نشاط و شادابي و انگيزه به نسل جوان در زمان برگزاري اين رقابتها بسيار اثربخش باشد.مشاور مديركل و مدير روابط عمومي اضافه كرد: تجميع فعاليت هاي حوزه روابط عمومي، اهتمام ويژه اي است تا با همراهي اعضاء شورا بهترين عملكرد را در ميان ساير استانها بدست آوريم و این مهم مستلزم همراهي مديران ادارات و حوزه ها و رؤساي هيئت هاي ورزشي خواهد بود.

در ادامه اين جلسه، اعضاء شورای مديران روابط عمومي حوزه ها و شهرستان ها و مديران روابط عمومي هيئت هاي المپيكی استان تهران به بحث و تبادل نظر درخصوص فعاليت هاي پيش رو پرداختند.در اين جلسه مقرر شد شوراي روابط عمومي به ميزباني شهرستان ها هر ۲ ماه يك بار و با حضور مدير كل برگزار گردد.