فصل ۹۵-۹۴‏

استقلال ۱۵ بازی ۴۵۲ هزار تماشاگر
پرسپولیس ۱۴ بازی ۶۵۸هزار ۵۰۰ تماشاگر یک بازی بدون تماشاگر (بازی با سیاه جامگان)‏

فصل ۹۶-۹۵‏

استقلال در ۱۳ مسابقه ۳۵۵هزار ۵۰۰ تماشاگر(۲ بازی بدون تماشاگر برگزار شد، بازی با نفت تهران و استقلال خوزستان)‏.
پرسپولیس در ۱۵ مسابقه ۷۲۸ هزار و ۵۰۰ تماشاگر