آخرین تمرین استقلال قبل از بازی با الاهلی

آخرین تمرین استقلال قبل از بازی با الاهلی