بازدید دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور از ورزشگاه پارس شیراز

بازدید دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور از ورزشگاه پارس شیراز