گزارش تصویری اختصاصی/برگزاری دیدار خیریه فوتسال تیم ستارگان هنر ایران

عکس ها از:بهاره آهنگر و مینا میرزایی