درخشش دختران البرز در مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان

به گزارش خبرگزاری ورزشی ایران ایپنا: درخشش دختران البرز در مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان منطقه ۳ کشور نوجوانان: ستایش هوشنگی: مقام اول عسل ابوبی: مقام سوم عنوان چهارم: طنین پورشعبان جوانان: ستایش هوشنگی: مقام اول غزل افشار نادری: عنوان چهارم

به گزارش خبرگزاری ورزشی ایران ایپنا:
درخشش دختران البرز در مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان منطقه ۳ کشور

نوجوانان:
ستایش هوشنگی: مقام اول
عسل ابوبی: مقام سوم
عنوان چهارم: طنین پورشعبان

جوانان:
ستایش هوشنگی: مقام اول
غزل افشار نادری: عنوان چهارم