به گزارش فدراسیون ووشو، کمیته انضباطی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران رای خود درباره پرونده اتفاقات رخ داده در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخاب تیم جوانان دختر را صادر کرد.

رای صادره از سوی کمیته انضباطی به شرح زیر است:

۱. در خصوص تخلفات رخ داده توسط آقای احسان ده پهلوان (تماشاگر خارج از سالن همراه و پدر ۲ نفر از ورزشکاران)

قبل از ورود به مباحث تحت صلاحیت کمیته انضباطی، این کمیته تاکید دارد. دارد که با توجه به شدت ضربات حادثه از سوی آقای احسان ده پهلوان، از جمله ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم و محل آمادگی ورزشکاران زن، ایجاد درگیری، بر هم زدن نظم، ضرب و شتم، ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال و تشویش. اذهان عمومی، با نظر کمیته انضباطی، فدراسیون ووشو، مستقل از حل‌های انضباطی، شکایتی علیه ایشان، نزد مراجع ذیصلاح قضایی، مطرح و موضوع را با قید فوریت بررسی می‌کند.

در خصوص جنبه‌های تحت صلاحیت کمیته انضباطی، با توجه به قرار دادن فیلم موجود از درگیری، گزارش برگزاری مسابقه، دفاعیات ایشان در کمیته انضباطی و همچین ارائه شده و پشیمانی و اظهارنظر برای انجام تمام امور برای جبران خسارات مادی و معنوی حاصله، نهایتاً کمیته انضباطی اشتباه آن‌ها را شامل ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم و محل آمادگی ورزشکاران زن، ایجاد درگیری، بر هم زدن نظم، ضرب و شتم، رعب و وحشت، تخریب اموال و تشویش اذهان عمومی، بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقات (ماده) ۴۶)، حرکت به پنجاه خشونت (ماده) تشخیص داده شده و با عنایت به اختیارات ذکر شده مطابق ماده ۸ در خصوص جرایم هم زمان، ماده ۱۰۵ و بند و ط ماده ۲۴، وی را به مدت ۳ سال از حضور در ورزشگاه و کلیه فعالیت‌های مرتبط با ووشو محروم مینماید. همچنین، مطابق با بند ۲ ماده ۷۷ در خصوص خسارات وارد شده، نامبرده به جبران کلیه خسارات وارد شده می‌شود.

۲. در خصوصیات رخ داده توسط خانم کمند ده پهلوان (ورزشکار)

با توجه به گزارش‌های برگزاری مسابقات، برای کمیته انضباطی محرز شد که آن‌ها در جریان درگیری‌های موجود در حواشی مسابقه نبودند و در این مورد، اشتباهی از سوی ایشان رخ نداده بود، اما پس از مسابقه، اقدام به همراهی در انتشار ویدیویی کرد که از مصادیق تخلفات ذکر شده در ماده ۴۴ در خصوص اصول کلی رفتار و ماده ۶ از جمله افترا و نشر اکاذیب تشخیص داده می‌شود. با توجه به همکاری ورزشکار با کمیته انضباطی، وضعیت سنی ورزشکار، اظهار نظر ندامت و پشیمانی از انجام این عمل و حرکت توسط عوامل بیرونی برای انتشار چنین ویدیویی، آن‌ها به محرومیت از چهار مسابقه که سه مسابقه از آن به مدت یکسال به حالت تعلیق در آمده بودند؛ و جریمه نقدی ۵ میلیون ریالی (مطابق بند ۵ ماده ۲۸) می‌شود. مطابق با بند ۴ ماده ۲۸، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات‌های مالی، مسئولیت تضامنی دارد. در خصوص محرومیت از مسابقه، شرایط ماده ۳۰ عمل می‌شود.

۳. در خصوصیات رخ داده توسط خانم کیانا ده پهلوان (ورزشکار)

با توجه به گزارش‌های برگزاری مسابقات، برای کمیته انضباطی محرز شد که آن‌ها در جریان درگیری‌های موجود در حواشی مسابقه نبودند و در این مورد تخلفی از سوی آن‌ها رخ نداده بود، اما پس از مسابقه، اقدام به بیان بیاناتی در ویدیو و انجام مصاحبه‌های انجام داده است که از مصادیق تخلفات ذکر شده در ماده ۴۴ در خصوص اصول کلی رفتار و ماده ۶۰ از جمله افترا و نشر اکاذیب تشخیص داده می‌شود. با توجه به همکاری ورزشکار با کمیته انضباطی، وضعیت سنی ورزشکار، اظهار نظر کرده و پشیمانی از انجام این عمل و حرکت توسط عوامل بیرونی برای انتشار چنین ویدیویی و انجام چنین مصاحبه ای، آن‌ها به محرومیت از چهار مسابقه که ۲ مسابقه به مدت یک سال انجام می‌دهند. آمده و جریمه نقدی ۵ میلیون ریالی (مطابق بند ۵ ماده ۲۸) جنگل می‌گردد. مطابق با بند ۴ ماده ۲۸، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات‌های مالی، مسئولیت تضامنی دارد. در خصوص محرومیت از مسابقه، شرایط ماده ۳۰ عمل می‌شود. مطابق با بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب جرمی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات به قانون جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌شود.

۴. در خصوص قضاوت رخ داده توسط خانم تیام ده پهلوان (تماشاگر داخل سالن – همراه و خواهر ۲ نفر از ورزشکاران)

با توجه به گزارش برگزاری مسابقات، اظهارات و ورزش پدر و مادران، محرز شد که شروع به درگیری و حواشی کرد. در سالن مسابقات از سوی این شخص بوده است. با توجه به وضعیت سنی وی، اظهار نظر و پشیمانی که از سویی مطرح می‌شود، مطابق ماده ۱۰۵ و بند و ط ماده ۲۴، وی به مدت شش ماه از حضور در ورزشگاه و کلیه فعالیت‌های مرتبط با ووشو محروم می‌شود که سه ماه از آن می‌شود. این مدت، به مدت یکسال به تعلیق در می‌آید. مطابق با بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب جرمی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات به قانون جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌شود.

۵. در خصوص وظایف رخ داده از سوی ورزشکار خانم کوثر علیزاده

با توجه به گزارش رئیس جلسه برگزار شد و با توجه به نمایندگان و مربیان ایشان در جلسه رسیدگی، حضور داشتند که در مسابقات جوانان کاملاً مطابق با مقررات و مجاز بوده اند و هیچ گونه رفتاری در خصوص شرکت در مسابقات جوانان متوجه شده اند. نیست، حضور این بازیکنِ جوانان، در مسابقات سال، اما گذشته بزرگسالان در قشم، اشتباه بوده و حضور غیرمجاز نامبرده در این بخش محرز شده است. با استناد به بند ۴ ماده ۵۲ در شرایط ویژه بازیکنان غیرمجاز، آنها، سه مسابقه محروم و به میزان ۱۰ میلیون ریال جریمه می‌گردند. با توجه به رقابت مقابل ندامت و پشیمانی بازیکن و همکاری ایشان با رکن قضایی، هر سه سه سال، به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید.

مطابق با بند ۴ ماده ۲۸، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات‌های مالی، مسئولیت تضامنی دارد. در خصوص محرومیت از مسابقه، شرایط ماده ۳۰ عمل می‌شود. مطابق با بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب جرمی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات به قانون جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌شود.

۶. در خصوص خصوصیات رخ داده از سوی مربی خانم صدیقه دریایی

با توجه به موارد ذکر شده در خصوص تخلف خانم کوثر علیزاده و احراز اطلاع مربی ایشان خانم صدیقه دریایی از این تخلف رخ داده است، مطابق با بند ۷ ماده ۲۴، ایشان به مدت سه ماه از حضور در مسابقات محروم شده اند که مدت دو ماه از این اتفاق می‌افتد. محرومیت به مدت یکسال به دلیل اظهار نظر و پشیمانی و همکاری با رکن قضایی به حالت تعلیق در می‌آید. مطابق با بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب جرمی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات به قانون جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌شود.

۷. در خصوص هیئت‌های ووشوی منطقه آزاد کیش و مازندران

با توجه به سهل‌انگاری و اهمال هیئت‌های مذکور در احراز و بررسی مدارک بررسی توسط ورزشکار خانم کوثر علیزاده و حضور غیرمجاز ایشان در مسابقات بزرگسالان، هر یکی از هیئت‌های مذکور به توبیخ کتبی و درج در پرونده. حفظ می‌شوند.

امکان نظر خواهی

۱- مطابق ماده ۹۱، آرا صادره، در بخش مالی این رای به جهت تعیین حداقل میزان و همچنین اخطارها، قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و قطعی است و صرفاً در خصوص محرومیت‌های صادر شده، قابل تجدیدنظرخواهی است.

۲- مطابق بند ۲ ماده ۹۲، درخواست تجدیدنظر، باید مدت یک هفته از تاریخ صدور رای، به دبیرخانه فدراسیون ووشو یا دفتر رکن قضایی صادرکننده رای تسلیم و ثبت شود.

۳- مطابق بند ۳ ماده ۹۲، توافق در مرحله یک نظر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

این پرونده، مقررات انضباطی فدراسیون ووشو جمهوری ایران، خرداد ۱۰۰ مورد تصمیم گیری اسلامی تصویب شده است.