از مراسم معارفه مناف هاشمی تا اهدای حکم دستیار ویژه به سعیدی

سومین نشست هیات اجرایی کمیته صبح امروز با ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک برگزارشد. در این نشست رئیس کمیته ملی المپیک و اعضای هیات اجرایی از زحمات کیکاوس سعیدی تقدیر و تشکر نموده و با موافقت اعضای هیات اجرایی و طی حکمی از سوی محمود خسروی وفا وی بعنوان دستیار ویژه رئیس کمیته انتخاب و معرفی گردید.

همچنین با توجه به انتخاب سید مناف هاشمی بعنوان دبیر کل کمیته از سوی اعضای هیات اجرایی در نشست قبلی، وی در نشست امروز حضور یافته و پس از برگزاری مراسم تودیع و معارفه بعنوان سخنگوی کمیته ملی المپیک نیز انتخاب شد.

در ادامه اعضای هیات اجرایی به بررسی مسائل جاری مربوط به کمیته ملی المپیک پرداختند.