تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲۸ شهریور  به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

 

 

 

رفتن بنا قطعی شد/خداداد: مخالفش هستم، اما با کی روش شانس صعود داریم

رفتن بنا قطعی شد/خداداد: مخالفش هستم، اما با کی روش شانس صعود داریم

رفتن بنا قطعی شد/خداداد: مخالفش هستم، اما با کی روش شانس صعود داریم

رفتن بنا قطعی شد/خداداد: مخالفش هستم، اما با کی روش شانس صعود داریم

رفتن بنا قطعی شد/خداداد: مخالفش هستم، اما با کی روش شانس صعود داریم

رفتن بنا قطعی شد/خداداد: مخالفش هستم، اما با کی روش شانس صعود داریم