مجمع انتخاباتی هنر‌های رزمی ترکیبی MMA اسیا، در خصوص تشکیل انجمن MMA آسیا به میزبانی سنگاپور و با حضور یوسف بهتری، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی و رئیس انجمن هنر‌های رزمی ترکیبی MMA ایران برگزار شد.

در همین نشست که زیرنظر شورای المپیک آسیا oca و با حضور کاپیتان حسین المسلم برگزار شد، کاندیدا‌های سمت‌های مختلف آسیایی معرفی و در پایان رای گیری، «گوردن تنگ» به عنوان رئیس و یوسف بهتری نیز به عنوان رئیس انجمن آسیای میانه و نایب رئیس انجمن آسیا انتخاب شدند.