قربانیان فیفا دی پیش از جام جهانی

تعدادی از بازیکنان در فیفا دی پیش از جام جهانی دچار مصدومیت شدند.

تعدادی از بازیکنان در فیفا دی پیش از جام جهانی قطر دچار مصدومیت شدند.

 ژولز کونده 
 مایک مایگان
 فرنکی دیونگ
تون کوپمینرز
 استیون برقویس
رونالد آرایخو
انس اونال
کالگار سونچو
 ادن هازارد
 مارسلو بروزوویچ