راه اروپا را برای دختران ایرانی باز کردم/ محکم بازی کنید و از محرومیت نترسید

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۹ مهر به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

 

 

.

.

.

.

.

.