رحیمی سرپرست مجموعه ورزشی انقلاب شد

حمیدرضا رحیمی سرپرست مجموعه ورزشی انقلاب شد.

با  تصمیم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ،امیر حسین فتحی از مدیریت مجموعه انقلاب برکنار شد.

اکنون حمیدرضا رحیمی که سابقه حضور در این شرکت را دارد سرپرست این مجوعه شده است.