محرومیت قهرمان کشتی آسیا

عرفان الهی تا برگزاری جلسه کمیته انضباطی از تمامی فعالیت‌های ورزشی فدراسیون کشتی محروم شد.

عرفان الهی کشتی گیر تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان و قهرمان آسیا به دلیل بی انضباطی و رفتار خارج از ضوابط در تیم‌های ملی در مسابقات جهانی ترکیه تا برگزاری جلسه کمیته انضباطی از تمامی فعالیت‌های ورزشی فدراسیون کشتی محروم شد.

ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون کشتی در این باره گفت: فدراسیون کشتی هیچ گونه بی انضباطی و رفتار خارج از ضوابط اردویی را تحمل نخواهد کرد و عرفان الهی نیز تا برگزاری جلسه کمیته انضباطی که به احتمال فراوان در تاریخ ۲۰ مهرماه برگزار می‌شود از تمامی فعالیت‌های ورزشی فدراسیون کشتی محروم خواهد بود.

وی تصریح کرد: پس از آن نیز با توجه به حکم صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون، در مورد این کشتی گیر تصمیم گیری خواهد شد.