پیش بینی شاهین قطری از تقابل قطر – اکوادور

شاهین قطری تقابل قطر – اکوادور را پیش بینی کرد.

در پیش بینی شاهین قطری از تقابل قطر – اکوادور ،اکوادور را برنده بازی انتخاب شد.