خبیری: هیئت فوتبال استان تهران باید پاکسازی شود / شیرازی وظیفه شفاف سازی مسائل را دارد

حسین خبیری گفت: هر کسی از اعضای مجمع هیئت فوتبال استان تهران نسبت به مسائل بی تفاوت باشد خیانت به فوتبال تهران کرده است.

حسین خبیری عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت این تیم اظهار کرد: با وجود سختی ها شرایط پرسپولیس خوب پیش می رود و درویش هر وقت صلاح بداند در این باره صحبت می کند.

خبیری درباره اتفاقات رخ داده در هیئت فوتبال استان تهران گفت: من عنوان عضوی از مجمع وظیفه دارم و خودم را نسبت  به عملکرد هیئت فوتبال و اتفافات رخ داده مسئول می دانم که آن را پیگیری کنم. چون یکی از وظایف مجمع نظارت بر عملکرد رئیس هیئت تهران است. فوتبال تهران هم متشکل از چند صد هزار ورزشکار است و این استان پایلوت ورزش کشور است و می طلبد که نظارت بیشتری روی آن شود. مسائلی که مطرح شده نمی شود به راحتی از آن گذشت چون اتهااماتی مطرح شده که اگر صحت داشته باشد قابل گذشت نیست . شیرازی بهترین شخص برای توضیح دادن و شفاف سازی در این باره است. اگر مسائل صحت دارد و اتفاقات رخ داده در رسانه پخش شده درست باشد اصلال فقابل گذشت نیست و باید با مسببان برخورد شود. حتما باید هیئت فوتبال استان تهران پاکسازی شود و ما نسبت به چند صد هزار فوتبالیست تهرانی مسئول هستیم و هر کسی از اعضای مجمع نسبت به این مسائل بی تفاوت باشد خیانت به فوتبال تهران کرده است. شیرازی باید شفاف سازی کند و همه مسائل را بگوید اگر صحت دارد برخورد کند و اگر صحت ندارد با افرادی که چنین مسائلی را دامن زدند برخورد قانونی شود که این شک و شبهه برطرف شود.

او درباره اظهارات شیرازی مبنی بر اینکه به علت تاریکی پاسخگو نیست، گفت: هر فردی نسبت به جایگاهش وظیفه دارد که پاسخگو باشد و پاسخگو بودن به روشنی و تاریکی بودن ندارد. به هر حال حق رسانه ها و هواداران است که مسائل را بدانند. اگر شیرازی صلاح ندانست که صحبت کند کارش درست نبود و به او توصیه می کنم که نسبت به مسائل پاسخگو باشند.

خبیری درباره  اظهارات مهدی تاج مبنی بر تشکیل کار گروه برای بررسی تخلفات هیئت فوتبال استان تهران بیان کرد: من از تاج تشکر می کنم که مسائلی که درباره هیئت فوتبال استان تهران در زمین مانده بود را دستور بررسی داده است و او نشان داد که نسبت به مسائل بی تفاوت نیست.

او درباره اینکه پسر حبیب شیرازی چندین شغل در اختیار دارد، گفت: هیچ کس بر توانمندی معراج شیرازی شک ندارد و اینطور باشد همه مسئولیت ها را به یک نفر بسپارند اما مدیرانی هستند که خوش فکر هستند و حقشان است که در جایی مشغول شوند و باید فضار ا به افرادی که استحقاق دارند قرار بدهیم. من به شیرازی گفتم که شبهاتی وجود دارد و وظیفه داری که باید شفاف سازی کند.